El futur que compres: Bases de participació.

BASES LEGALS CONCURS ELFUTUROQUECOMPRAS.COM 2021
1. Objecte
La Confederació d’Empresaris de Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Confecomerç CV), amb domicili social en el carrer Hernán Cortés 4-1r de València, organitza la promoció “Elfuturoquecompras.com” amb l’objetiu de concienciar a la ciutadania sobre una compra més responsable i promoure les compres en el xicotet comerç associat de la Comunitat Valenciana durant el mes de setembre de 2021.
2. Àmbit i duració
L'àmbit territorial de la promoció és la Comunitat Valenciana. La data de començament de la promoció serà el dilluns 6 de setembre a les 00.00 h i finalitzarà el diumenge 3 d’octubre a les 23:59h.
3. Finalitat
El concurs té com a finalitat premiar amb 3 vales de compra per valor de 250 euros als usuaris/as que segueixen totes les indicacions de l’apartat Mecànica de la promoció (6).
4. Requisits per a participar
Podran participar en la promoció totes les persones físiques majors de 18 anys que emplenen el qüestinari de la web de la campanya.
Si resulta guanyadora una persona que no complisca els requisits de participació, perdrà el seu dret a obtindre el premi guanyat.
5. Premis-Condicions generals
La promoció es compon de diferents premis per un valor total de 750 euros que es distribuiran equitativament en cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana:
- Província de Castelló: 1 val de 250 euros
- Província de València: 1 val de 250 euros
- Província d'Alacant: 1 val de 250 euros
Els vals es podran gastar en els comerços associats participants en la campanya de la localitat on la persona guanyadora residisca o, en cas que no existisca o no haja participat l'associació de comerç local, en qualsevol localitat de la província on hi haja comerços participants.
El premi s'haurà de consumir entre el 5 i el 10 d’octubre.
El premi en cap cas és canviable pel seu import en metàl·lic i haurà de ser gastat en compres en els comerços adherits a la promoció.
Cada participant només podrà optar a un premi.
6. Mecànica de la promoció
El concurs tindrà lloc en la web http://elfuturoquecompras.com.
Per a participar en el sorteig serà necessari que les persones participants emplenen el qüestionari sobre hàbits de consum que trobaràn a la web.
Per a participar en el concurs, les persones hauran d'accedir a la web de la promoció, bé escanejant el codi QR inclòs en els cartells a la seua disposició en els comerços participants, bé navegant a la url de la campanya, i hauran d'emplenar el formulari de participació, indicant les dades personals que se sol·liciten.
Les persones guanyadores seran seleccionades d'entre totes les participants que complisquen amb els requisits especificats en aquestes Bases Legals. Els guanyadors es publicaran el dia 4 se setembre a la web de Confecomerç CV i xarxes socials.
Els establiments en els quals podrà realitzar les compres per a participar en el concurs seran els comerços adherits a aquesta campanya i que són membres de les associacions integrades en Confecomerç CV referenciades en https://confecomerc.es/organizaciones-miembro.
Les associacions i/o els establiments podran variar, sense que això genere cap responsabilitat sobre cap associació, establiment o entitats organitzadores (Confecomerç CV i institucions col·laboradores).
7. Selecció de guanyadors
Les persones guanyadores se seleccionaran d'acord amb el que s'estableix en Mecànica de la promoció.
CONFECOMERÇ CV s'encarregarà de contactar amb els guanyadors i gestionar el premi amb ells.
8. Comunicació dels guanyadors
CONFECOMERÇ CV comunicarà els noms de les persones guanyadores en la seua pàgina web (www.confecomerc.es) i en les seues xarxes socials. Es posarà en contacte amb els guanyadors per e-mail i/o per telèfon mòbil amb la finalitat de comunicar-los que han obtingut el premi i donar-los indicacions de les dades necessàries per a fer-los lliurament d'aquest.
En el termini de 2 dies la persona guanyadora haurà de respondre a l'e-mail enviat per CONFECOMERÇ CV confirmant que accepta el premi.
En el cas que la persona guanyadora no conteste per e-mail en el termini indicat per a acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat, perdent el seu dret a reclamar el premi i CONFECOMERÇ CV es reserva el dret de seleccionar un nou guanyador.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret al fet que el premi quede desert en el cas que les persones guanyadores no complisquen els requisits citats en aquestes bases.
El premi no podrà ser canviat pel seu import en metàl·lic.
9. Normes de control i seguretat
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la conseqüent desqualificació del participant de la Promoció, així com a la pèrdua del premi si s'haguera atorgat.
CONFECOMERÇ CV es reserva la facultat d'adoptar quantes mesures resulten oportunes per a evitar qualsevol conducta de la qual se sospite que tinga per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seues normes o en perjudici d'altres participants, que la seua primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que haguera obtingut.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tindre en compte en el còmput aquelles persones que es consideren sospitoses de qualsevol intent de participació fraudulenta. Igualment, CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a emprendre les accions legals que corresponguen.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a descartar i excloure del concurs qualsevol resposta enviada pels usuaris quan el considere oportú.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a eliminar de la promoció per qualsevol causa justificada a qualsevol usuari que altere el transcurs normal d'aquesta.
No podran participar les persones que formen part de l'organització ni els seus familiars en primer grau. De la mateixa manera tampoc podran participar els treballadors de l'agència de comunicació encarregada de la seua gestió.
10. Limitacions de responsabilitat CONFECOMERÇ CV i les entitats col·laboradores s'exclouen de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis a través dels quals es participa en la promoció, al frau en la utilitat que els usuaris hagen pogut atribuir als mateixos i, en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines. CONFECOMERÇ CV es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzen qualsevol tipus d'acte susceptible considerat manipulació o falsificació de la promoció. CONFECOMERÇ CV es reserva el dret de reduir o ampliar el període de promoció, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. CONFECOMERÇ CV es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta promoció, si ocorren circumstàncies excepcionals que impedisquen la seua realització, comunicant aquesta circumstància de manera que s'evite qualsevol perjudici per als participants de la promoció. CONFECOMERÇ CV no serà responsable de retards, pèrdues o deterioracions per causes que no li siguen imputables. L'empresa organitzadora tampoc respondrà dels casos de força major que puguen impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.
De la mateixa manera, CONFECOMERÇ CV quedarà exempt de tota responsabilitat si ocorreguera algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis ocasionats durant el gaudi del premi. 11. Aceptació de les bases
La simple participació implica l'acceptació de les presents bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptar la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió de participant.
Participant en aquesta promoció es reconeix i accepten els drets de propietat intel·lectual sobre els materials de la promoció.
12. Protecció de dades personals
L'empresa responsable del tractament de les dades de les persones participants és Confecomerç CV, amb domicili en carrer Hernán Cortés, 4 1r, 46004, València i número identificatiu CIF G40539322.
CONFECOMERÇ CV es pren molt de debò la protecció de la privacitat i de les teues dades personals. Per tant, la informació personal d'els/les participants es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, cada Participant, amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals, consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguen incorporades a un fitxer titularitat de CONFECOMERÇ CV per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultara guanyador/a.
L'informem que les seues dades personals de contacte seran utilitzades per a les següents finalitats:
- Tramitar la participació en el concurs
- Comunicar-li el premi en cas de resultar guanyador/a
- Fer-li arribar publicitat i informació comercial sobre altres campanyes i promocions que impulse i desenvolupe Confecomerç CV
Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a CONFECOMERÇ CV qualsevol modificació d'aquests.
CONFECOMERÇ CV es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que haja facilitat dades falses. Es recomana tindre la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d'eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a CONFECOMERÇ CV de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els participants tenen dret a (i) accedir a les seues dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, (iv) oposar-se al tractament de les seues dades i (v) sol·licitar la seua portabilitat. Els i les participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça d'email privacidad@confecomerc.es, indicant el motiu de la seua petició.
Les persones participants poden també, enviar la seua petició per correu ordinari a la següent adreça: carrer Hernán Cortés, 4 1r, 46004, València.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l'Estat membre en el qual tinga la seua residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que considere que el tractament de les seues dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l'exercici dels seus drets.
L'Autoritat de Control davant la qual s'haja presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació. 13. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei RGPD. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que poguera plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de VALÈNCIA.
---------------------------------------------------
BASES LEGALES CONCURSO ELFUTUROQUECOMPRAS.COM 2021
1. Objeto
La Confederació d’Empresaris de Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana ( en adelante Confecomerç CV), con domicilio social en C/ Hernán Cortés 4-1º de Valencia, organiza la promoción “Elfuturoquecompras.com” con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre una compra más responsable y promover las compras en el pequeño comercio asociado de la Comunitat Valenciana durante el mes de septiembre de 2021.
2. Ámbito y duración
El ámbito territorial de la promoción es la Comunitat Valenciana. La fecha de comienzo de la promoción será el lunes 6 de septiembre a las 0:00 h y finalizará el domingo 3 de octubre a las 23:59h.
3. Finalidad
El concurso tiene como finalidad premiar con 3 vales de compra por valor de 250 euros cada uno, a los usuarios/as que sigan todos los pasos indicados en el apartado Mecánica de la promoción (6).
4. Requisitos para participar
Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de 18 años que rellenen el cuestionar de la web de la campaña.
Si resulta ganadora alguna persona que no cumpla los requisitos de participación, perderá su derecho a obtener el premio ganado.
5. Premios-Condiciones generales
La promoción se compone de diferentes premios por un valor total de 750 euros que se distribuirán equitativamente en cada una de las tres provincias de la Comunitat Valenciana:
- Provincia de Castellón: 1 vale de 250 euros
- Provincia de Valencia: 1 vale de 250 euros
- Provincia de Alicante: 1 vale de 250 euros
Los vales se podrán gastar en los comercios y servicios asociados participantes en la campaña de la localidad donde la persona ganadora resida o, en caso de que no exista o no haya participado la asociación de comercio local, en cualquier localidad de la provincia donde haya comercios participantes. El premio se deberá consumir entre el 5 y el 10 de octubre.
El premio en ningún caso es canjeable por su importe en metálico y deberá ser gastado en compras en los comercios adheridos a la promoción. Cada participante sólo podrá optar a un premio.
6. Mecánica de la promoción
El concurso tendrá lugar en la web http://elfuturoquecompras.com..
Para participar en el sorteo será necesario que las personas participantes rellenen el cuestionario sobre hábitos de consumo que encontrarán en la web. Para participar en el concurso, las personas deberán acceder a la web de la promoción, bien escaneando el código QR incluido en los carteles a su disposición en los comercios participantes, bien navegando a la url de la campaña, y deberán rellenar el formulario de participación, indicando los datos personales que se solicitan.
Las personas ganadoras serán seleccionadas de entre todas las participantes que cumplan con los requisitos especificados en estas Bases Legales. Los ganadores se publicarán el día 4 de octubre en la web de Confecomerç CV y redes sociales.
Los establecimientos en los que podrá realizar las compras para participar en el concurso serán los comercios adheridos a esta campaña y que son miembros de las asociaciones
integradas en Confecomerç CV referenciadas en: (https://confecomerc.es/organizaciones-miembro)
Las asociaciones y/o los establecimientos podrán variar, sin que esto genere ninguna responsabilidad sobre ninguna asociación, establecimiento o entidades organizadoras (Confecomerç CV e instituciones colaboradoras).
7. Selección de ganadores
Las personas ganadoras se seleccionarán de acuerdo con lo establecido en Mecánica de la promoción.
CONFECOMERÇ CV se encargará de contactar con los ganadores y gestionar el premio con ellos.
8. Comunicación de los ganadores CONFECOMERÇ CV comunicará los nombres de las personas ganadoras en su página web (www.confecomerc.es) y en sus redes sociales. Se pondrá en contacto con los ganadores por e-mail y/o por teléfono móvil con el fin de comunicarles que han obtenido el premio y darles indicaciones de los datos necesarios para hacerles entrega del mismo.
En el plazo de 2 días la persona ganadora deberá responder al e-mail enviado por CONFECOMERÇ CV confirmando que acepta el premio.
En el caso de que la persona ganadora no conteste por e-mail en el plazo indicado para aceptar el premio, si no cumple todas o algunas de las normas o no quiere o no puede disfrutar del premio, el ganador quedará descartado, perdiendo su derecho a reclamar el premio y CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho de seleccionar un nuevo ganador.
CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho a que el premio quede desierto en el caso que las personas ganadoras no cumplan los requisitos citados en estas bases.
El premio no podrá ser cambiado por su importe en metálico.
9. Normas de control y seguridad
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consecuente descalificación del participante de la Promoción, así como a la pérdida del premio si se hubiera otorgado.
CONFECOMERÇ CV se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de la que se sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros participantes, que su primera e inmediata consecuencia será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio que hubiera obtenido.
CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo aquellas personas que se consideren sospechosas de cualquier intento de participación fraudulenta. Igualmente, CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho a emprender las acciones legales que correspondan.
CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho a descartar y excluir del concurso cualquier respuesta enviada por los usuarios cuando lo considere oportuno.
CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho a eliminar de la promoción por cualquier causa justificada a cualquier usuario que altere el transcurso normal de la misma.
No podrán participar las personas que forman parte de la organización ni sus familiares en primer grado. Del mismo modo tampoco podrán participar los trabajadores de la agencia de comunicación encargada de su gestión. 10. Limitaciones de responsabilidad CONFECOMERÇ CV y las entidades colaboradoras se excluyen de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios a través de los cuales se participa en la promoción, al fraude en la utilidad que los usuarios hayan podido atribuir a los mismos y, en particular, aunque no de manera exclusiva, a los fallos en el acceso a las diferentes páginas. CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible considerado manipulación o falsificación de la promoción. CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho de reducir o ampliar el periodo de promoción, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta promoción, si ocurren circunstancias excepcionales que impidan su realización, comunicando esta circunstancia de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes de la promoción. CONFECOMERÇ CV no será responsable de retrasos, pérdidas o deterioros por causas que no le sean imputables. La empresa organizadora tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que puedan impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio.
Del mismo modo, CONFECOMERÇ CV quedará exento de toda responsabilidad si ocurriese alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños o perjuicios ocasionados durante el disfrute del premio. 11. Aceptación de las bases La simple participación implica la aceptación de las presentes bases, por lo cual la manifestación en el sentido de no aceptar la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión de participante. Participando en esta promoción se reconoce y aceptan los derechos de propiedad intelectual sobre los materiales de la promoción.
12. Protección de datos personales
La empresa responsable del tratamiento de los datos de las personas participantes es Confecomerç CV, con domicilio en calle Hernán Cortés, 4 1º, 46004, Valencia y número identificativo CIF G40539322.
CONFECOMERÇ CV se toma muy en serio la protección de la privacidad y de tus datos personales. Por lo tanto, la información personal de los/las participantes se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado.
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, y concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cada Participante, con la aceptación de estas Bases Legales, consiente que los datos personales facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de CONFECOMERÇ CV para tramitar la participación en el concurso y para comunicarle el premio en caso de que resultase Ganador.
Le informamos de que sus datos personales de contacto serán utilizados para las siguientes finalidades: - Tramitar la participación en el concurso - Comunicarle el premio en caso de resultar ganador/a - Hacerle llegar publicidad e información comercial sobre otras campañas y promociones que impulse y desarrolle Confecomerç CV
Los participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen responsables de comunicar a CONFECOMERÇ CV cualquier modificación de los mismos. CONFECOMERÇ CV se reserva el derecho a excluir de la presente promoción a todo
Participante que haya facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a CONFECOMERÇ CV de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
Los Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, (iii) solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento de sus datos y (v) solicitar su portabilidad. Los y las participantes pueden ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de email privacidad@confecomerc.es, indicando el motivo de su petición.
Las personas participantes pueden también, enviar su petición por correo ordinario a la siguiente dirección: calle Hernán Cortés, 4 1º, 46004, Valencia.
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el participante tendrá derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos.
La Autoridad de Control ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación.
13. Legislación aplicable y jurisdicción Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley RGPD. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de VALENCIA.

No hay comentarios: